WYPRAWKA SZKOLNA

  1. Dofinansowanie zakupu podręczników

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego za 2013 rok na osobę w rodzinie, tj. 574 zł.
2. Pomoc należy się również wszystkim uczniom z klasy III, V i VI niepełnosprawnym posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z  autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
3. Wyprawka przysługuje także uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego z powodu występujących w rodzinie: ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności.
4. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty w klasie III – 225 zł a w klasach V-VI – 325 zł
5. Wniosek składa się do dyrektora szkoły do 04 września 2015 roku.
6. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za 2013 rok oraz dowód-fakturę zakupu podręczników.
7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

8. W przypadku nie spełniania kryterium dochodowego należy dołączyć uzasadnienie konieczności przyznania dofinansowania na zakup podręczników.

  • * podstawa prawna – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r.)
Skip to content