REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŚNISZCZEWKU

 1. 1. Wycieczki na dany rok szkolny są planowane przez wychowawcę z klasą i rodzicami we wrześniu, a następnie zostają wpisane do rocznego planu pracy wychowawcy klasy.
 1. 2. Nauczyciel miesiąc przed wycieczką informuje Dyrektora o planowanej wycieczce.
 1. 3. Nauczyciel 7 dni przed wyjazdem przedstawia Dyrekcji pełną dokumentację wycieczki.
 1. 4. Nauczyciel ma obowiązek znać i zapisać na karcie wycieczki numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej.
 1. 5. Szkoła może organizować wycieczki zagraniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pełną dokumentację wyjazdu kierownik wycieczki przedkłada dyrektorowi na 4 tygodnie przed datą wyjazdu. Dyrektor powiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkołę i wydaje zgodę na organizację wyjazdu.
 1. 6. Możliwy jest wyjazd klasy na zieloną szkołę pod warunkiem, że grupa wyjazdowa będzie liczyła przynajmniej 75% uczniów klasy. Zamiar organizacji zielonej szkoły należy zgłosić dyrektorowi miesiąc wcześniej, a pełną dokumentację wyjazdu przedstawić na 7 dni przed planowanym wyjazdem.
 1. 7. Uczniowie niepełnoletni mają obowiązek dostarczyć wychowawcy pisemną zgodę rodziców na udział w wyjeździe.
 1. 8. Nauczyciel na lekcji wychowawczej poprzedzającej wyjazd ma obowiązek przypomnieć uczniom zasady bhp na wycieczce. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku.
 1. 9. Kierownikiem wycieczki jest nauczyciel zatrudniony w szkole.
 1. 10. Kierownikiem wycieczki kwalifikowanej może być tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia.
 1. 11. Opiekunami uczniów na wycieczce mogą być nauczyciele, rodzice lub w wyjątkowych sytuacja inne osoby pełnoletnie.
 1. 12. Na wycieczce opiekę sprawować powinna jedna osoba na grupę:

<> do 30 uczniów na wycieczce pieszej w obrębie miasta;

<> do 15 uczniów na wycieczce poza miastem;

<> do 10 uczniów na wycieczce turystyki kwalifikowanej.

 1. 13. Kierownik wycieczki obowiązkowo zabiera apteczkę.
 1. 14. Na wycieczkach w obrębie parku narodowego, na wycieczkach górskich powyżej 1000 m.n.p.m. oraz w miastach grupa musi mieć zapewnionego przewodnika z uprawnieniami na dany obszar.
 1. 15. Wychowawca przygotowuje wycieczkę i omawia jej przebieg przed wyjazdem, a po powrocie podsumowuje ją z uczniami.
 1. 16. Kierownik wycieczki jest zobowiązany do przedstawienia dyrektorowi relacji z wycieczki w pierwszym dniu roboczym po wycieczce.
 1. 17. W razie zaistnienia wypadku w trakcie wycieczki, kierownik wycieczki powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, rodziców oraz służby bhp w szkole.

 

Skip to content