REGULAMIN  WYJAZDU/ WYCIECZKI

W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM NA WYCIECZKĘ/ IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ WSZYSCY UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPOZNANIA SIĘ I PRZESTRZEGANIA ZAPISÓW PONIŻSZEGO REGULAMINU

 

1.    Regulamin dotyczy zachowania się uczestników i przestrzegania określonych zasad podczas wspólnego wyjazdu/ wycieczki.

2.   Wszyscy uczestnicy po zapoznaniu się z treścią regulaminu, potwierdzają pisemnie znajomość zasad, tym samym zobowiązują się do przestrzegania zapisów regulaminu.

3.  Uczestników obowiązuje punktualność w miejscu zbiórki oraz podczas całego pobytu na wycieczce / wyjeździe.

4.  Wymaga się przestrzegania zasad kultury, nie używania wulgaryzmów, nie obrażania nikogo, nie stosowania żadnych przejawów agresji i przemocy.

5.  Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje strój sportowy, jeśli opiekunowie nie wskażą innej formy odzieży.

6.  Obowiązuje kategoryczny zakaz samodzielnego oddalania się od grupy, czy przechodzenia przez ulicę bez wyraźnej komendy.

7.  Podczas podróży autokarem lub innym środkiem komunikacji bezwzględnie obowiązuje zakaz poruszania się po autokarze, porozumiewania się z kierowcą. Przemieszczanie się w pociągu następuje tylko za zgodą opiekuna.

8.  W autokarze obowiązuje zakaz jedzenia i picia, miejsce w autokarze pozostaje w nienagannym porządku.

9.   Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania i używania ostrych narzędzi, pirotechnicznych i elektrycznych.

10. W miejscu noclegu obowiązuje cisza nocna od 22.00-6.00. Kategorycznie jest zakazana tzw. „zielona noc”.

11. Za zniszczone mienie koszty ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.

12. Złe samopoczucie lub wszelkie dolegliwości są natychmiast zgłaszane opiekunom wyjazdu.

13. Kategorycznie zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek.

14. W sytuacji, kiedy uczestnik będzie w posiadaniu lub użyciu alkoholu, narkotyków lub tytoniu, natychmiast zostaną wszczęte procedury poinformowania rodziców, Policji i dyrekcji szkoły.

15. Rodzice/prawni opiekunowie w wypadkach opisanych w pkt 14, na własny koszt odbierają uczestników z wycieczki, w trybie natychmiastowym.

16. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi poinformowanie rodziców ucznia  oraz dyrekcję szkoły.

Skip to content