RAPORT 2009 / 2010

SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2009/2010

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji, czy w szkole efektywnie przeprowadza się analizę wyników sprawdzianu i czy wdrażanie wniosków z tych analiz wpływa na uzyskanie lepszych wyników kształcenia.

Ustalenia:  Co możemy zrobić aby proces analizy i wyniki w lepszym stopniu oddziaływał na efekty kształcenia? Jakie podjąć działania?

Obszar:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Wymaganie:

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

 

Źródła informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • * wyniki sprawdzianu 2009 klasy VI, wyniki sprawdzianu próbnego kl. VI,
 • * ankiety dla nauczycieli, analizy i dokumenty OKE w Gdańsku,
 • * wywiad z nauczycielami oraz dokumentacja szkoły,
 • * strona www szkoły

 

III. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań  (A, B, C, D, E).

 

Przeprowadzono szczegółową analizę wyników sprawdzianu 2009 klasy VI, wyciągnięto wnioski do dalszej pracy. Ze względu na słabszy wynik sprawdzianu niż w latach ubiegłych opracowano i wdrożono „Plan działań poprawy efektywności kształcenia”. Plan w ciągu roku szkolnego podlegał ewaluacji. Sprawdzono formę i stopień przydatności analizy wyników sprawdzianu do dalszej pracy nauczycieli z uczniami. Weryfikowano realizację wniosków z analizy sprawdzianu na każdym etapie kształcenia oraz przepływ informacji o tej analizie do rodziców i uczniów.

Wdrożone wnioski, realizacja „Planu działań…” oraz efektywne monitorowanie działań doprowadziło do uzyskania dużo lepszego wyniku sprawdzianu 2010.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla obszaru 1 wymagania 1.1 określono spełnianie wymagań na poziomie B

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:

 

Wdrożony „Plan działań poprawy efektywności kształcenia” i jego efekty utwierdziły nas, że celowe i efektywne jest opracowywanie planów usprawniających pewne niedomagające obszary pracy szkoły.

 

W przyszłości należy poszukiwać nowych, doskonalszych form opracowania i przedstawiania analizy wyników sprawdzianu klasy VI.

 

V. Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 28.06.2010 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

 

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

 • * Analiza wyników sprawdzianu klasy VI przeprowadzonego 02.04.2009 roku „O zwierzętach” – D. Roszak, M. Komorowska,
 • * Plan działań poprawy efektywności kształcenia – SP Ośniszczewko, rok szkolny 2009/10,
 • * Wyniki ankiety dot. analizy wyników sprawdzianu klasy VI – B. Barczak, G. Gadalińska,
 • * Analiza „Planu działań poprawy efektywności kształcenia” – J. Przybylska, M. Komorowska,
 • * Badanie dot. wdrażania wniosków z analizy wyników sprawdzianu – A. Szopa, D. Roszak,
 • * Opis i analiza próbnego sprawdzianu klasy VI przeprowadzonego w dniu 01.12.2009 roku – M. Komorowska, D. Roszak.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2009/2010

 

Tematyka kontroli:

 • 1. Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
 • 2. Terminowość rozpoczynania zajęć.
 • 3. Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli.

 

Informacje dotyczące organizacji kontroli:

 • * kontrole były prowadzone poprzez analizę dokumentów i obserwację,
 • * czas kontroli: systematycznie cały rok szkolny.

 

Wnioski z przeprowadzonych kontroli:

 

 • * kontrola zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania wykazała niewielkie uchybienia, które po semestralnym podsumowaniu zostały usunięte,
 • * w zakresie dokumentowania obecności uczniów oraz potwierdzania odbycia zajęć podpisem nauczyciela nie stwierdzono nieprawidłowości,
 • * oceny w dziennikach lekcyjnych mimo uwag na I semestr w dalszym ciągu nie są zgodne z WSO – najwięcej nieprawidłowości występuje w ocenach z języka polskiego w klasach 5-6 oraz religii we wszystkich klasach. W klasach I-III występują sporadyczne przypadki stosowania przy ocenach plusów i minusów, które nie są przewidziane w WSO dla tych klas.
 • * kontrola terminowości rozpoczynania zajęć oraz prawidłowości sprawowania dyżurów przez nauczycieli nie wykazała znacznych uchybień.
Skip to content