RAPORT 2010/2011

SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2010/2011

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Opracowanie planu działań naprawczych w sytuacji, gdy któreś z założeń koncepcji pracy szkoły nie jest realizowane.

Aktualizacja koncepcji pracy szkoły.

Obszar:

Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

Wymaganie:

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

 

Źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • dokumenty: „Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku na lata 2009-2013”, „Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku na rok 2010/2011”, „Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku na rok 2010/2011”, „Szkolny Plan Profilaktyki i Promowania Zachowań Prozdrowotnych wśród Uczniów na rok szkolny 2010/2011”, „Statut Szkoły”
 • ankiety dla nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych

 

III. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań  (A, B, C, D, E).

 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy potwierdzić, że szkoła działa w oparciu o opracowaną kilkuletnią koncepcje pracy. Wszyscy nauczyciele czują się współautorami tej koncepcji. Dokument jest poddawany analizie i modyfikacji przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Dla rodziców ważnymi elementami jest uwzględnienie potrzeb dzieci z trudnościami szkolnymi, ścisła współpraca z rodzicami, umożliwianie rozwoju dziecięcych zdolności oraz bezpieczeństwo dzieci. Uczniowie uznali, że najistotniejszą zaletą szkoły jest to, że mogą w niej zdobywać nowa wiedzę a proces dydaktyczno-wychowawczy odbywa się w „miłej atmosferze”. Koncepcja pracy szkoły jest systematycznie ewaluowana przynajmniej dwa razy w roku pod koniec semestru i końca roku szkolnego. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oraz większość rodziców dostrzega działania szkoły wynikające z koncepcji oraz uważa je za słuszne.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla obszaru 2 wymagania 2.1 określono spełnianie wymagań na poziomie B

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:

 

Działania szkoły uzyskują akceptację środowiska, wobec czego należy je kontynuować i doskonalić w celu podwyższenia efektów kształcenia i wychowania oraz współpracy. Zadaniem na kolejny rok szkolny jest szukanie i wprowadzenie do koncepcji pracy szkoły nowych kierunków i wyzwań.

 

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

 • Wnioski z wyników badania dotyczącego koncepcji pracy szkoły – A. Szopa, M. Komorowska,
 • Analiza ankiet dotyczących koncepcji pracy szkoły – A. Szopa, M. Komorowska,
 • Wyniki ankiety dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców i uczniów.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Pozyskanie informacji w jaki sposób w naszej szkole wykorzystujemy zalecenia dotyczące warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

Podjęcie decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań.

Obszar:

Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

Wymaganie:

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

Źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • ankiety dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • wywiad z dyrektorem szkoły,
 • obserwacja zajęć, analiza dokumentów,

III. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań  (A, B, C, D, E).

Wszyscy nauczyciele zapoznali się z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej, najczęściej indywidualnie. Nauczyciele przeanalizowali różnice pomiędzy sposobem realizacji podstawy programowej w szkole, a zalecanym w nowym rozporządzeniu oraz dokonali analizy zaleceń pod katem możliwości uczniów i nauczycieli. Nauczyciele korzystają z wielu, zalecanych w nowej podstawie programowej, pomocy dydaktycznych wspierających proces edukacyjny. Szkoła zapewnia dzieciom interesujące, dodatkowe zajęcia edukacyjne służące odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień dzieci, a także wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z analizy ankiet wynika, że oferta zajęć zaspokaja potrzeby i oczekiwania rodziców i dzieci.

Analiza wykazała pewne trudności z realizacją niektórych zaleceń dotyczących warunków i sposobów realizacji podstawy programowej – warunki lokalowe uniemożliwiają stworzenie części rekreacyjnej w salach lekcyjnych klas I-III. W tym celu nauczyciele tych klas korzystają z miejsca zabaw powstałego w ramach projektu „Radosna Szkoła”

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla obszaru 2 wymagania 2.3 określono spełnianie wymagań na poziomie B

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:

 

Realizacja podstawy programowej jest na bieżąco monitorowana, a wyniki diagnozy osiągnięć uczniów potwierdzają prawidłowość jej realizacji. W najbliższym czasie należy wzbogacić bazę pomocy dydaktycznych o tablice interaktywne, programy multimedialne, tablice demonstracyjne i instrumenty muzyczne. Należy rozszerzyć ofertę zajęć o naukę pływania, udzielania pierwszej pomocy oraz naukę tańca.

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

 • Wnioski dotyczące realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej w Ośniszczewku – J. Przybylska, D. Roszak, G. Gadalińska, M. Jankowska,
 • Analiza ankiet dotyczących realizacji podstawy programowej – J. Przybylska, D. Roszak, G. Gadalińska, M. Jankowska,
 • Wywiad z dyrektorem – J. Przybylska, D. Roszak, G. Gadalińska, M. Jankowska,
 • Wyniki ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 22.06.2011 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2010/2011

 

Tematyka kontroli:

 • Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie:
  • prawidłowości zapisów w arkuszach ocen uczniów,
 • analizy planów pracy nauczycieli pod kątem indywidualizacji pracy z uczniem,
 • dokumentowania obecności uczniów na lekcjach oraz potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela,
 • zgodności zapisu ocen w dziennikach lekcyjnych z WSO.
 • Terminowość rozpoczynania zajęć przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.
 • Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli.

Informacje dotyczące organizacji kontroli:

 • kontrole były prowadzone poprzez analizę dokumentów i obserwację,
 • czas kontroli: systematycznie cały rok szkolny.

Wnioski z przeprowadzonych kontroli:

 • Od roku szkolnego 2010/11 zobowiązuje się  wychowawców do komputerowego prowadzenia arkuszy ocen.
 • Zobowiązuje się nauczycieli i wychowawców klas do większej systematyczności w prowadzeniu dokumentacji zajęć.
 • Każdy nauczyciel podczas zajęć ma obowiązek zaznaczenia obecności ucznia.
 • W pierwszym tygodniu nowego miesiąca każdy wychowawca ma obowiązek sporządzić zestawienie frekwencji za miesiąc poprzedni.
 • Zobowiązuje się nauczycieli do zwrócenia jeszcze większej uwagi na terminowość rozpoczynania zajęć.
 • Celowym może być wprowadzenie dzwonka wstępnego na 1 minutę przed końcem przerwy w celu poprawy organizacji pracy w szkole.
 • Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do aktywnego sprawowania dyżuru i reagowania na wszelkie niestosowne zachowania uczniów.

Raport z kontroli wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 22.06.2011 r.

Skip to content