RAPORT 2011/2012

SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2011/2012

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Pozyskanie informacji w jakim stopniu w naszej szkole respektowane są normy społeczne. Podjęcie decyzji o kontynuacji lub modyfikacji działań.

 

Obszar:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityka oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.

 

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

 

Źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • dokumenty: „Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku na lata 2009-2013”, „Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku na rok 2011/2012”, „Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku na rok 2011/2012”, „Szkolny Plan Profilaktyki i Promowania Zachowań Prozdrowotnych wśród Uczniów na rok szkolny 2011/2012”
 • ankiety dla uczniów,
 • wywiady grupowe z rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi,
 • obserwacje nauczycieli

 

III. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań  (A, B, C, D, E).

 

Dokumenty szkolne zawierają zapisy o promowaniu uczniów wyróżniających się pozytywną postawą wobec innych, wdrażaniu do tolerancji, przygotowania uczniów do bezpiecznego życia, reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, poszanowaniu praw drugiego człowieka. W szkole wdrożono dokument dotyczący procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo. Z wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi wynika, że dzieci stosują wobec nich zwroty grzecznościowe i dostosowują się do poleceń dotyczących bezpiecznych zachowań. Badana grupa rodziców uważa, że ich dzieci są bezpieczne w szkole i drodze do i ze szkoły. Ankietowani uczniowie pozytywnie ocenili swoje zachowanie w szkole i podczas dojazdów. Niepokoi fakt, że 1/3 uczniów przyznaje się, że biega po korytarzu i po schodach nie patrząc na innych. Natomiast ponad połowa uczniów reaguje, gdy ktoś swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla obszaru 1 wymagania 1.4 określono spełnianie wymagań na poziomie B

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:

 

Należy w dalszym ciągu doskonalić  metody i formy oddziaływań na społeczność szkolną aby respektowanie norm społecznych było jeszcze na wyższym poziomie. Aby poprawić bezpieczeństwo należy konsekwentnie wymagać od dzieci właściwych zachowań. W zakresie form grzecznościowych wdrażać dzieci młodsze do ich częstszego stosowania, podczas umyślnego i nieumyślnego wyrządzania komuś krzywdy.

 

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

 • Analiza badań dotyczących przestrzegania norm społecznych w szkole oraz w drodze do i ze szkoły – G. Gadalińska, M. Jankowska, J. Przybylska, D. Roszak, D. Wieruszewski, Bernadeta Barczak,
 • Wywiad grupowy z rodzicami,
 • Wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi,
 • Ankieta dla uczniów dot. przestrzegania norm bezpieczeństwa,
 • Ankieta dla uczniów dot. stosowania zwrotów grzecznościowych.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY NAUCZYCIELAMI

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Pozyskanie informacji o funkcjonowaniu współpracy między nauczycielami.

 

Obszar:

Zarządzanie szkoła lub placówką. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły lub placówki.

Wymaganie:

Funkcjonuje współpraca w zespołach.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

 

Źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • dokumenty: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej i Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
 • ankiety dla nauczycieli,
 • wywiad z dyrektorem szkoły.

 

III. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań  (A, B, C, D, E).

Wszyscy nauczyciele doskonale orientują się w jakich obszarach pracy szkoły odbywa się współpraca. Stosują różne formy współpracy i wysoko ocenili metody i formy współpracy, uznając je za wystarczające. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że istniejące zespoły spełniają swoją rolę. Z wywiadu z dyrektorem wynika, że nauczyciele dobrze współpracują ze sobą. Widoczne jest duże zaangażowanie nauczycieli. Jednak niektórzy nauczyciele mniej aktywnie włączają się w pracę zespołów. Analiza dokumentacji dowodzi różnorodnych form współpracy, zgodnych z potrzebami szkoły.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla obszaru 4 wymagania 4.1 określono spełnianie wymagań na poziomie B

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:

 

Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w metodach współpracy między nauczycielami. Dotychczas wypracowane przynoszą efekty zadowalające wszystkich zainteresowanych. Zespoły nauczycielskie powinny zadbać o równomierne przydzielanie zadań swoim członkom, co wpłynie na zwiększenie zaangażowania wszystkich nauczycieli w ich pracę.

 

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

 • Analiza badań dotyczących współpracy między nauczycielami – E. Stabulewicz, A. Szopa, M. Komorowska, Elżbieta Wietrzykowska,
 • Wywiad z dyrektorem dotyczący współpracy między nauczycielami,
 • Ankieta dotycząca współpracy między nauczycielami (dla nauczycieli).

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 23.08.2012 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.
SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2011/2012

 

Tematyka kontroli:

 • Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
 • Warunki i realizacja zajęć dodatkowych z uczniami.
 • Tryb wystawiania ocen semestralnych i końcoworocznych.

 

Informacje dotyczące organizacji kontroli:

 • kontrole były prowadzone poprzez analizę dokumentów i obserwację,
 • czas kontroli: systematycznie cały rok szkolny.

 

Wnioski z przeprowadzonych kontroli:

 

 • # kontrola zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania wykazała niewielkie uchybienia, które na bieżąco zostały usunięte,
 • # w zakresie dokumentowania obecności uczniów oraz potwierdzania odbycia zajęć podpisem nauczyciela należy dążyć do systematyczności,
 • # oceny w dziennikach lekcyjnych są zgodne z WSO – występują sporadyczne przypadki stosowania przy ocenach plusów i minusów, które nie są przewidziane w WSO dla odpowiednich klas,
 • # kontrola trybu wystawiania ocen semestralnych i końcoworocznych nie wykazała uchybień,
 • # należy poszukiwać nowych form i metod oraz wzbogacić bazę pomocy dydaktycznych aby podnieść atrakcyjność zajęć dodatkowych dla uczniów.

 

Raport z kontroli wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 23.08.2012 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

Skip to content