RAPORT 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2013/2014

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Badanie aktywności uczniów na terenie szkoły.

Wymaganie:

Uczniowie są aktywni.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

 

Źródła informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • Analiza dokumentów: internetowa strona naszej szkoły www.spo.net.pl, lokalny kwartalnik „Dąbrowianin”, szkolne gazetki ścienne, dzienniki lekcyjne,
 • ankiety dla uczniów i nauczycieli,
 • wywiad z przedstawicielami SU i dyrektorem szkoły.

 

III. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań  (A, B, C, D, E).

 

Większość uczniów w różnorodny sposób wykazuje aktywność na lekcjach. Uczniowie zgłaszają różne pomysły w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zdecydowana większość uczniów (82%) czuje się motywowana do realizacji własnych pomysłów. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Przedstawiciele SU stwierdzili w 100%, że mogą organizować samodzielnie lub z nauczycielami różne działania dla innych uczniów. Dyrektor szkoły stwierdził, że uczniowie zgłaszają samodzielnie lub we współpracy z nauczycielami propozycje zadań. Jednak przeważają inicjatywy wspólne, rzadkością są samodzielne pomysły uczniów. Znakomitym miejscem gdzie można śledzić aktywność uczniów jest strona internetowa, gdzie na bieżąco ukazują się informacje, zdjęcia i filmy z konkursów, olimpiad, wyjazdów, imprez i wszelkich inicjatyw uczniów i nauczycieli.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla wymagania „Uczniowie są aktywni” określono spełnianie wymagań na poziomie B

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:

 

Należy w dalszym ciągu doskonalić  metody i formy oddziaływań na zwiększanie samodzielnej aktywności uczniów, zwracając uwagę, że na etapie szkoły podstawowej podejmowanie całkowicie samodzielnych inicjatyw przez uczniów jest ograniczone ze względu na wiek. Nauczycieli zobowiązuje się do szukania nowych form dla aktywności uczniów, szczególnie w zakresie zajęć pozalekcyjnych oraz udziału w projektach zewnętrznych.

 

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

 • Wyniki ewaluacji dotyczącej badania aktywności uczniów na terenie szkoły – G. Gadalińska, M. Komorowska, D. Roszak, D. Wieruszewski, P. Błoch,
 • Wywiad z dyrektorem szkoły,
 • Wywiad z przedstawicielami samorządu uczniowskiego,
 • Ankieta dla uczniów: „Moja aktywność w szkole”,
 • Ankieta dla nauczycieli: „Czy uczniowie są aktywni na terenie szkoły”.

 

RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Ustalenie czy i w jakim stopniu szkoła i rodzice wzajemnie angażują się w swoje działania.

Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

 

Źródła informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • ankiety dla rodziców
 • ankiety dla nauczycieli,
 • wywiad z dyrektorem szkoły,
 • obserwacja placówki

 

III. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań  (A, B, C, D, E).

Zdecydowana większość rodziców uważa się za partnerów szkoły. Rodzice nie widzą potrzeby poszukiwania nowych form współpracy ze szkołą, są zadowoleni z dotychczas wypracowanych. Ankietowani nauczyciele uważają, że rodzice angażują się szczególnie w okolicznościowe imprezy szkolne ale zbyt mała liczba rodziców angażuje się w proces edukacji ich dzieci. Według dyrektora szkoły współpraca z rodzicami charakteryzuje się wysokim poziomem a szkoła wypracowała wiele form i płaszczyzn współpracy.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla wymagania „Rodzice są partnerami szkoły” określono spełnianie wymagań na poziomie B

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:

 

Wysoki poziom współpracy z rodzicami nie zwalnia pracowników szkoły z podejmowania działań mających na celu  angażowanie coraz szerszego grona rodziców w działalność placówki. W trakcie rozmów indywidualnych z rodzicami, nauczyciele omawiając wyniki uczniów w nauce, powinni instruować rodziców co do sposobów jakimi mogą pomagać swoim dzieciom w nauce. Należy uświadamiać rodziców o roli jaką pełnią w edukacji swoich dzieci. Wychowawcy na zebraniach powinni systematycznie zachęcać rodziców do przedstawiania własnych propozycji dotyczących współpracy na linii rodzic – szkoła.

 

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

 • Wyniki ewaluacji dotyczącej problematyki „Rodzice są partnerami szkoły” – A. Szopa, J. Przybylska, M. Wysocki.
 • Ankiety dla rodziców i nauczycieli,
 • Wywiad z dyrektorem szkoły.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 25.08.2014 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.
SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Tematyka kontroli:

 • Kontrola dzienników lekcyjnych.
 • Roczne plany nauczania.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Systematyczność pełnienia dyżurów na przerwach.
 • Realizacja godzin dodatkowych wynikających z KN art. 42 ust. 2 pkt 2a i b.
 • Konsekwentne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrola organizacji oraz funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 

Informacje dotyczące organizacji kontroli:

 • kontrole były prowadzone poprzez analizę dokumentów i obserwację,
 • czas kontroli: systematycznie cały rok szkolny.

 

Wnioski z przeprowadzonych kontroli:

 

 • kontrola zgodności prowadzenia dzienników lekcyjnych wykazała niewielkie uchybienia, które na bieżąco zostały usunięte,
 • w zakresie dokumentowania obecności uczniów oraz potwierdzania odbycia zajęć podpisem nauczyciela należy dążyć do systematyczności,
 • roczne plany nauczania były sporządzane terminowo i były zgodne z programem i podstawą programową,
 • pomoc udzielana uczniom była zgodna z wytycznymi zawartymi w orzeczeniu lub opinii,
 • podczas pełnienia dyżuru na boisku szkolnym należy baczniej obserwować zachowanie uczniów ze względu na większy obszar po którym poruszają się podopieczni,
 • kontrola świetlicy wykazała potrzebę zorganizowania kącika zabaw dla najmłodszych wychowanków.

 

Raport z kontroli wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 25.08.2014 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

Skip to content