SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2014/2015

WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY SZKOŁY.

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Zaplanowana i celowa współpraca zaspokajająca potrzeby szkoły z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego.

Wymaganie:

Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

 

Źródła informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • Analiza dokumentów: plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy szkoły, program profilaktyki i promowania zachowań prozdrowotnych wśród uczniów, program wychowawczy szkoły, dzienniki lekcyjne, prasa lokalna, strona internetowa szkoły, facebook, twitter
 • ankiety dla uczniów i nauczycieli,
 • wywiad z dyrektorem szkoły.

 

III. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań  (A, B, C, D, E).

 

Szkoła współpracuje z różnymi osobami, instytucjami i organizacjami i integruje się ze środowiskiem lokalnym. Lokalne środowisko szkoły stanowią przede wszystkim uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, władze gminy, instytucje i organizacje o szerszym zasięgu działania. Badanie ankietowe uczniów SU wykazało, iż uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach, działaniach, projektach i inicjatywach podejmowanych przez szkołę. Dokumentacja zgromadzona w szkole potwierdza wysokie lokaty uczniów w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminy i powiatu. Partnerzy ze środowiska lokalnego zdecydowanie dostrzegają korzyści płynące ze współpracy dla wzajemnego rozwoju. Wymieniając najważniejsze korzyści odnoszone przez uczniów w wyniku współpracy ze środowiskiem lokalnym dyrektor i nauczyciele wskazali, że następuje integracja społeczności szkolnej i lokalnej, możliwość prezentacji i możliwości uczniów przed szerszą publicznością.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla wymagania „Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju” określono spełnianie wymagań na poziomie B

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:

 

Szkoła wykorzystuje zasoby swoje i lokalnego środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Współpraca sprzyja zaspokajaniu obopólnych potrzeb i przynosi korzyści obu stronom. Należy dalej kontynuować dotychczasowe działania i podejmować nowe wyzwania i inicjatywy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Poszukiwać możliwości nawiązywania kontaktów z nowymi instytucjami i osobami. Wykorzystywać w jak największym stopniu zasoby lokalne do wzbogacania i rozwijania wiedzy i umiejętności uczniów. Należy zwiększyć zaangażowanie rodziców w pomoc w realizacji inicjatyw podejmowanych przez szkołę.

 

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

 • Wyniki ewaluacji dotyczącej badania aktywności uczniów na terenie szkoły – E. Wietrzykowska, A. Gąsiorek, D. Wieruszewski.
 • Wywiad z dyrektorem szkoły,
 • Ankieta dla partnerów szkoły,
 • Ankieta dla samorządu uczniowskiego,
 • Ankieta dla nauczycieli.

 

UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI.

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Zakres nabywania przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej.

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

 

Źródła informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • Analiza dokumentów szkolnych: dzienniki lekcyjne, protokólarz rad pedagogicznych,
 • ankiety dla nauczycieli,
 • analiza testów zewnętrznych z roku szkolnego 2013/2014 – sprawdzian klasy VI oraz roku szkolnego 2010/2011 – Trzecioteścik.

 

III. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań  (A, B, C, D, E).

Zapisy w protokólarzach rad pedagogicznych świadczą o podejmowanych przez radę analizach wyników nauczania. Dokumenty zawierają propozycje dotyczące zajęć, ich organizacji, przystąpienia do projektów i programów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów, planów poprawy efektywności pracy z uczniami słabymi, realizacji zajęć rewalidacyjnych i szereg innych inicjatyw mających na celu podniesienie kompetencji uczniów. Nauczyciele systematycznie monitorują realizacje podstawy programowej. Wszyscy nauczyciele wypracowali różne metody analizowania i diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Systematycznie informują rodziców o wynikach diagnoz i analiz osiągnięć uczniów. Wymiernym efektem nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności są wyniki egzaminów zewnętrznych. Z analizy sprawdzianów zewnętrznych wynika, że badani uczniowie opanowali podstawę programową.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla wymagania „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” określono spełnianie wymagań na poziomie B

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:

 

Uczniowie nabywają kompetencje przewidziane przez podstawę programową. Wypracowane zostały metody monitorowania realizacji podstawy programowej. Uczniowie i ich rodzice otrzymują wiadomości o osiągnięciach edukacyjnych i obszarach wymagających doskonalenia. Należy mobilizować rodziców do ściślejszego kontaktu ze szkołą, szczególnie rodziców dzieci mających problemy edukacyjne. Kontynuować działania mające na celu angażowanie uczniów i rodziców w proces uczenia się i nauczania. Starannie wdrażać wnioski wynikające z analiz sprawdzianów zewnętrznych.

 

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

 • Wyniki ewaluacji dotyczącej problematyki „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” – A. Szopa, M. Komorowska, E. Stabulewicz, M. Wysocki.
 • Ankiety dla nauczycieli,

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 26.08.2015 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.
SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Tematyka kontroli:

 • Kontrola dzienników lekcyjnych.
 • Roczne plany nauczania.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Systematyczność pełnienia dyżurów na przerwach.
 • Realizacja godzin dodatkowych wynikających z KN art. 42 ust. 2 pkt 2a i b.
 • Konsekwentne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrola organizacji oraz funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 

Informacje dotyczące organizacji kontroli:

 • kontrole były prowadzone poprzez analizę dokumentów i obserwację,
 • czas kontroli: systematycznie cały rok szkolny.

 

Wnioski z przeprowadzonych kontroli:

 

 • kontrola zgodności prowadzenia dzienników lekcyjnych wykazała niewielkie uchybienia, które na bieżąco zostały usunięte,
 • w zakresie dokumentowania obecności uczniów oraz potwierdzania odbycia zajęć podpisem nauczyciela należy dążyć do systematyczności,
 • roczne plany nauczania były sporządzane terminowo i były zgodne z programem i podstawą programową,
 • pomoc udzielana uczniom była zgodna z wytycznymi zawartymi w orzeczeniu lub opinii,
 • podczas pełnienia dyżuru należy reagować na wszelkie objawy niewłaściwego zachowania się uczniów,

 

Raport z kontroli wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 26.08.2014 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

Skip to content