SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

BADANIE WPŁYWU JAKOŚCI ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ NA JEJ ROZWÓJ.

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji, czy zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi, by szkoła jak najpełniej realizowała zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Wymaganie:

Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

Źródła informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • Analiza dokumentów: plan nadzoru pedagogicznego, plan rozwoju szkoły, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • ankiety dla uczniów, nauczycieli i przedstawicieli Rady Pedagogicznej
 • wywiad z dyrektorem szkoły.

III. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań  (poziom podstawowy/wysoki).

Z  wszystkich odpowiedzi  ankietowanych osób wynika, że dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wsparcie w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.

Dyrektor podejmuje wiele działań dotyczących współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami lokalnego środowiska. Korzyści płynące ze współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami w lokalnym środowisku dotyczą zarówno  sfery dydaktycznej jak  i wychowawczej. Odnoszą się do rozwoju indywidualnego ucznia,  kształtują jego poczucie odpowiedzialności i więzi ze środowiskiem lokalnym. Rodzice potrafili wymienić z jakimi instytucjami współpracuje szkoła, ale nie zawsze potrafią sprecyzować jakie korzyści dla ucznia wynikają z tych przedsięwzięć.

Nauczyciele są zaangażowani w proces podejmowania decyzji dotyczących zarządzania szkołą, mają świadomość współuczestnictwa w rozwoju naszej placówki. Jedna osoba odpowiedziała, że nie uczestniczy w decyzjach dotyczących zarządzania szkołą. Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż uczniowie są świadomi, że uczestniczą w procesie podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły. Samorząd uczniowski potrafił wymienić aż 13 obszarów, na które ma wpływ.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku przy podejmowaniu wielu decyzji
dotyczących działania placówki wspiera się konsultacjami z uczniami szkoły, co pozytywnie wpływa na ich świadomość aktywnego udziału w życiu szkoły. Wszelkie działania podejmowane przez dyrektora placówki angażują różnorodne instytucje zewnętrzne, a także osoby prywatne co sprawia, że wszystkie aspekty pracy szkoły są aktywnie wspierane przez te instytucje. Dzięki temu  placówka oraz jej działania są widoczne w środowisku lokalnym.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla wymagania „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi” określono spełnianie wymagań na poziomie podstawowym.

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:

Wszystkie badane grupy mają podobne spojrzenie na sposób zarządzania szkołą. Analiza dokumentów szkoły : Planu Rozwoju Szkoły na lata 2014-2019, Planu Nadzoru oraz protokołów Rady Pedagogicznej potwierdzają skuteczność zarządzania szkołą i są zbieżne z opiniami ankietowanych. Badanie wykazuje, że uczniowie w stopniu zadawalającym są zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących placówki. Czują się współodpowiedzialni za życie szkoły, zwłaszcza w aktywnościach pozalekcyjnych. Opinia rodziców ma znaczny wpływ na decyzje podejmowane przez dyrektora szkoły w zakresie zajęć oraz wydarzeń pozalekcyjnych. Dzięki temu decyzje te odpowiadają zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez rodziców, a także przez dzieci za ich pośrednictwem.

Rodzice i uczniowie mają świadomość, że ich głos jest ważnym czynnikiem wpływającym na podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju szkoły. Dostrzegają współpracę szkoły z instytucjami, ale nie zawsze potrafią określić wynikające z tego korzyści. W związku z tym  podczas spotkań i zebrań z rodzicami oraz lekcji wychowawczych należy częściej przedstawiać efekty tej współpracy i uświadamiać wartość ich propozycji.

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

 • Wyniki ewaluacji dotyczącej badania aktywności uczniów na terenie szkoły – J. Białkowska, E. Wietrzykowska, M. Wysocki, J. Przybylska.
 • Wywiad z dyrektorem szkoły,
 • Ankieta dla przedstawicieli Rady Rodziców,
 • Ankieta dla samorządu uczniowskiego,
 • Ankieta dla nauczycieli.

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 25.08.2016 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

 

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

I. Tematyka kontroli:

 • Kontrola dzienników lekcyjnych.
 • Roczne plany nauczania.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Realizacja godzin dodatkowych wynikających z KN art. 42 ust. 2 pkt 2a i b.
 • Konsekwentne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrola organizacji oraz funkcjonowania biblioteki szkolnej.

II. Informacje dotyczące organizacji kontroli:

 • kontrole były prowadzone poprzez analizę dokumentów i obserwację,
 • czas kontroli: systematycznie cały rok szkolny.

III. Wnioski z przeprowadzonych kontroli:

 • kontrola zgodności prowadzenia dzienników lekcyjnych wykazała niewielkie uchybienia, które na bieżąco zostały usunięte,
 • w zakresie dokumentowania obecności uczniów oraz potwierdzania odbycia zajęć podpisem nauczyciela należy dążyć do systematyczności,
 • roczne plany nauczania były sporządzane terminowo i były zgodne z programem i podstawą programową,
 • pomoc udzielana uczniom była zgodna z wytycznymi zawartymi w orzeczeniu lub opinii,
 • w zakresie bezpieczeństwa nauczyciele muszą konsekwentnie pilnować porządku w szatni oraz spokojnego i bezpiecznego przemieszczania się uczniów do autobusu szkolnego,
 • funkcjonowanie biblioteki szkolnej nie budzi zastrzeżeń ale w związku z zwiększającą się liczbą podręczników w najbliższej przyszłości należy rozwiązać problem małej powierzchni szkolnej biblioteki,

Raport z kontroli wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 25.08.2016 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

Skip to content