SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 1. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Pozyskanie informacji w jakim stopniu w naszej szkole kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne. Podjęcie decyzji o kontynuacji lub modyfikacji działań.

Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 1. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań (poziom podstawowy/wysoki).

W roku szkolnym 2016/2017 rada pedagogiczna ustaliła, że podda ewaluacji wymaganie: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”. W listopadzie 2016 roku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w ramach ewaluacji zewnętrznej przeprowadziło badania, które m.in. objęło też to wymaganie i uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania kluczowe jakie postawił szkolny zespół ewaluacyjny. Wyniki ewaluacji wskazują na to, że uczniowie naszej szkoły znają i przestrzegają normy społeczne. Relacjom między uczniami i nauczycielami towarzyszy miła i życzliwa atmosfera. Uczniowie wykazali się umiejętnościami pracy w grupie. Prezentują postawy patriotyczne i obywatelskie. Dobra znajomość i przestrzeganie postaw i norm społecznych świadczy o tym, że szkoła w różnorodny sposób oddziałuje na ucznia. W szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów. Nie odnotowano przypadków dyskryminacji a wszyscy uczniowie traktowani są równo i indywidualnie. Nauczyciele dokonują analizy działań wychowawczych. Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły analizuje się wspólnie z uczniami i rodzicami oraz dostosowuje się do ich potrzeb i oczekiwań.

 

III. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wnioski do dalszej pracy:

Wszystkie badane grupy mają podobne spojrzenie na badane wymagania. Wnioski do dalszej pracy:

 • Indywidualizując nauczanie należy uwzględnić potrzeby uczniów, u których zdiagnozowano dysleksję, dysgrafię, dysortografię i dyskalkulię.
 • W czasie lekcji częściej należy stosować zamierzone, uwzględniające preferencje/możliwości uczniów przydzielanie ich do grup zadaniowych.

W wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez KO w Bydgoszczy szkoła nasza spełnia badane wymaganie: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” na poziomie wysokim.

 1. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):
 • Wyniki ewaluacji dotyczącej badania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”– A. Dąbrowska, A. Gąsiorek, M. Komorowska, D. Wieruszewski

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 28.08.2017 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

 

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2016/2017

Tematyka kontroli:

 • Roczne plany nauczania.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Kontrola dzienników lekcyjnych – kontrola liczby godzin na realizację poszczególnych przedmiotów, kontrola zgodności wpisów tematyki zajęć z planami nauczania i podstawą programową
 • Systematyczność pełnienia dyżurów na przerwach.
 • Konsekwentne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrola organizacji oraz funkcjonowania biblioteki szkolnej i świetlicy.
 • Systematyczność oceniania oraz zgodność wystawionych ocen ze statutem szkoły.

Informacje dotyczące organizacji kontroli:

 • kontrole były prowadzone poprzez analizę dokumentów i obserwację,
 • czas kontroli: systematycznie cały rok szkolny.

Wnioski z przeprowadzonych kontroli:

 • kontrola zgodności prowadzenia dzienników lekcyjnych elektronicznych nie wykazywała braków, kontrole były prowadzone automatycznie raz w tygodniu,
 • w zakresie dokumentowania obecności uczniów również automatyczne sprawdzanie nie wykazywało nie uzupełnionych pól obecności więcej niż jeden lub dwa dni wstecz,
 • roczne plany nauczania były wprowadzane terminowo do dokumentacji elektronicznej i były zgodne z programem i podstawą programową,
 • pomoc udzielana uczniom była zgodna z wytycznymi zawartymi w orzeczeniu lub opinii,
 • w zakresie bezpieczeństwa nauczyciele muszą konsekwentnie pilnować porządku w szatni oraz spokojnego i bezpiecznego przemieszczania się uczniów do autobusu szkolnego, dyżury nauczycieli na przerwach są pełnione wg harmonogramu,
 • funkcjonowanie biblioteki szkolnej nie budzi zastrzeżeń ale w związku z zwiększającą się liczbą podręczników w najbliższej przyszłości należy rozwiązać problem małej powierzchni szkolnej biblioteki,
 • kontrola świetlicy szkolnej nie wykazała uchybień,

Raport z kontroli wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 28.08.2017 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

Skip to content