SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 1. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Potwierdzenie, że w szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 1. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do ustalonych kryteriów oceny – określenie poziomu spełniania wymagań (poziom podstawowy/wysoki).

Posiedzenia Rady Pedagogicznej to główna okazja do prezentowania i omówienia wniosków po egzaminach i testach kompetencji. Wnioski prezentowane są także rodzicom na zebraniach i uczniom na lekcjach. Nauczyciele kształcąc kompetencje kluczowe koncentrują się na współpracy w zespole, czytaniu ze zrozumieniem oraz wnioskowaniu i argumentacji. Indywidualizacja procesu nauczania realizowana jest przez wszystkich nauczycieli. Najczęstsze formy to różnicowanie trudności zadań, wdrażanie zaleceń Poradni P-P, respektowanie tempa pracy uczniów. Nauczyciele potrafią nawiązać współpracę na wielu płaszczyznach – od bezpośrednich rozmów, poprzez zespoły nauczycielskie aż do współorganizowania konkursów i wyjazdów.

III. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej oraz wnioski do dalszej pracy:

Wszystkie badane grupy mają podobne spojrzenie na badane wymagania. Wnioski do dalszej pracy:

 • Nauczyciele z drugiego etapu edukacyjnego rozpoczynający nauczanie w klasie 4 powinni zacieśnić współpracę z wychowawcą klasy trzeciej, by móc postawić właściwą diagnozę czwartoklasistom i w planie pracy uwzględnić osiągniecia uczniów.
 • Wychowawca klasy czwartej na pierwszym zebraniu jest zobowiązany przedstawić rodzicom wyniki Testu Trzecioklasisty, by rodzice byli świadomi mocnych i słabych stron dziecka i mogli współuczestniczyć w procesie rozwijania umiejętności.
 • Nauczyciele mają przyłożyć więcej uwagi do doskonalenia umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce i rozwiazywania problemów, technikę czytania i ćwiczyć aktywne słuchanie.

W wyniku ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej przez zespól ewaluacyjny szkoła nasza spełnia badane wymaganie: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” na poziomie wysokim.        

 1. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu):

Wyniki ewaluacji dotyczącej badania „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”– J. Białkowska, J. Przybylska, M. Wysocki.

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 30.08.2018 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

 

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Tematyka kontroli:

 • Roczne plany nauczania.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Kontrola dzienników lekcyjnych – kontrola liczby godzin na realizację poszczególnych przedmiotów, kontrola zgodności wpisów tematyki zajęć z planami nauczania i podstawą programową
 • Systematyczność pełnienia dyżurów na przerwach.
 • Konsekwentne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrola organizacji oraz funkcjonowania świetlicy.
 • Kontrola dokumentacji pedagoga szkolnego.

Informacje dotyczące organizacji kontroli:

 • kontrole były prowadzone poprzez analizę dokumentów i obserwację,
 • czas kontroli: systematycznie cały rok szkolny.

Wnioski z przeprowadzonych kontroli:

 • kontrola zgodności prowadzenia dzienników lekcyjnych elektronicznych nie wykazywała braków, kontrole były prowadzone automatycznie raz w tygodniu,
 • w zakresie dokumentowania obecności uczniów również automatyczne sprawdzanie nie wykazywało nie uzupełnionych pól obecności więcej niż jeden lub dwa dni wstecz,
 • roczne plany nauczania były wprowadzane terminowo do dokumentacji elektronicznej i były zgodne z programem i podstawą programową,
 • pomoc udzielana uczniom była zgodna z wytycznymi zawartymi w orzeczeniu lub opinii,
 • w zakresie bezpieczeństwa nauczyciele muszą konsekwentnie pilnować porządku w szatni oraz spokojnego i bezpiecznego przemieszczania się uczniów do autobusu szkolnego, dyżury nauczycieli na przerwach są pełnione wg harmonogramu,
 • kontrola dokumentacji pedagoga szkolnego oraz funkcjonowania świetlicy nie wykazała uchybień.

 

Raport z kontroli wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 30.08.2018 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

Skip to content