SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Cel ewaluacji:

Badanie aktywności uczniów na terenie szkoły.

Wymaganie:

Uczniowie są aktywni.

II. Pytania kluczowe i metody badawcze:

 1. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez szkołę?
 2. Czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych inicjatyw?
 3. Czy w szkole realizowane są działania zainicjowane przez uczniów?

Metody badawcze ewaluacji:

Ankieta dla nauczycieli i uczniów, wywiad z dyrektorem i SU, analiza dokumentacji (publikacje w gazecie, strona www, gazetki szkolne)

III. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej oraz rekomendacje do dalszej pracy:

Wszystkie badane grupy mają podobne spojrzenie na badane wymagania. Spostrzeżenia z ewaluacji:

Oferta działań szkoły skierowana do uczniów jest spójna z ich oczekiwaniami i możliwościami, uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez szkołę oraz samodzielnie podejmują różne inicjatywy, chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych; różnorodne osiągnięcia uczniów są eksponowane i nagradzane, co stanowi dodatkową zachętę dla uczniów do podejmowania zadań.

Rekomendacje do dalszych działań szkoły:

Należy w dalszym ciągu monitorować aktywność uczniów w celu uzyskiwania aktualnych informacji na temat uczniów, którym brakuje umiejętności włączania się w  działalność innych;  nakłaniać uczniów zwłaszcza tych nieśmiałych i mniej aktywnych do przedstawiania swoich pomysłów na działalność szkoły.

W wyniku ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej przez zespól ewaluacyjny szkoła nasza spełnia badane wymaganie: „Uczniowie są aktywni”.

Raport z ewaluacji wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 26.08.2019 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

 

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Tematyka kontroli:

 • Roczne plany nauczania.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Kontrola dzienników lekcyjnych – kontrola zgodności wpisów tematyki zajęć z planami nauczania i podstawą programową
 • Systematyczność pełnienia dyżurów na przerwach.
 • Konsekwentne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bezpieczeństwo uczniów w trakcie wycieczek.

Informacje dotyczące organizacji kontroli:

 • kontrole były prowadzone poprzez analizę dokumentów i obserwację,
 • czas kontroli: systematycznie cały rok szkolny.

Wnioski z przeprowadzonych kontroli:

 • kontrola zgodności prowadzenia dzienników lekcyjnych elektronicznych i papierowych nie wykazywała braków, kontrole dzienników elektronicznych były prowadzone automatycznie raz w tygodniu,
 • w zakresie dokumentowania obecności uczniów również automatyczne sprawdzanie nie wykazywało nie uzupełnionych pól obecności więcej niż jeden lub dwa dni wstecz,
 • roczne plany nauczania były wprowadzane terminowo do dokumentacji elektronicznej i były zgodne z programem i podstawą programową,
 • pomoc udzielana uczniom była zgodna z wytycznymi zawartymi w orzeczeniu lub opinii, należy tylko przestrzegać terminów dokonywania analiz efektywności udzielania pomocy p-p.
 • w zakresie bezpieczeństwa nauczyciele muszą konsekwentnie pilnować porządku w szatni oraz spokojnego i bezpiecznego przemieszczania się uczniów do autobusu szkolnego, dyżury nauczycieli na przerwach są pełnione wg harmonogramu, szczególny nacisk należy położyć na kontrolę osób obcych wchodzących do szkoły.
 • kontrola dokumentacji i przebiegu wycieczek szkolnych nie wykazała uchybień.

Raport z kontroli wewnętrznej został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 26.08.2019 r. oraz jego treść jest umieszczona na stronie www szkoły.

Skip to content