REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŚNISZCZEWKU

Podstawa prawna:

– art.8, ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 163 z późn. zm.),

– ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 55, poz. 234 z późn. zm.),

– rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349),

– ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz. 357).

I. Postanowienia wstępne

 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu.
 2. 2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego wg obowiązujących przepisów. Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 Karty Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art.5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 3. 3. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustaleniami ustawy.
 4. 4. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:

a)      wpływy z opłat osób i instytucji korzystających z działalności socjalnej,

b)      darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,

c)      inne środki określone w przepisach.

 1. 5. Zgodnie z art. 53, ust. 1a KN z Funduszu wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Funduszu. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
 2. 6. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
 3. 7. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Uprawniona osoba, której nie przyznano świadczeń, nie ma podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.
 1. 8. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie regulaminu.
 2. 9. Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone na inne niż zawarte w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekroczyć zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
 3. 10. W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący wskaże inną szkołę lub placówkę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela emeryta lub rencistę zlikwidowanej szkoły. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowych z Funduszu na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym w danej szkole.
 4. 11. Środkami Funduszu administruje dyrektor szkoły, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat.
 5. 12. Dyrektor, w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków z funduszu powołuje komisję socjalną.  W jej skład wchodzi:

–        dwóch przedstawicieli grona pedagogicznego,

–        jeden przedstawiciel pracowników obsługi.

 1. 13. Komisja wykonuje zadania związane ze zbieraniem, rejestracją i kwalifikowaniem złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. 14. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać:

a)      dane personalne wnioskodawcy,

b)      wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku,

c)      wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.

 1. 15. Wniosek oraz odpowiednie dokumenty pozwalające na określenie tej sytuacji należy składać do dyrektora szkoły w dwóch terminach: do 30 października oraz do 30 kwietnia danego roku.
 2. 16. Wniosek o ponowne rozpatrzenie podania winien być złożony w terminie 7 dni od

daty podjęcia przez dyrektora decyzji o nie przyznaniu świadczenia.

17. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie

podania i, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej, podejmuje ostateczną decyzję

powiadamiając o niej wnioskodawcę.

II. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

1. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać następujące osoby:

a)      pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony,

b)      pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

c)      emeryci i renciści- byli pracownicy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku, pobierający emeryturę lub rentę (a nie rentę rodzinną),

a)      emeryci i renciści ze zlikwidowanych placówek według wniosku zainteresowanych.

III. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 1. 1, Przypadki losowe pracownika:

a)      śmierć współmałżonka i dzieci,

b)      pożar, kradzież z włamaniem do miejsca zamieszkania, zalanie,

c)      inne szczególnie trudne sytuacje życiowe.

Wysokość kwoty zapomogi określana jest przez komisję po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją.

 1. 2. Na wypłaty świadczeń urlopowych dla nauczycieli.
 2. 3. Na indywidualny wypoczynek pracownika i dofinansowanie innych okolicznościowych uroczystości.

IV. Zasady przyznawania świadczeń

 1. 1. Świadczenia socjalne (oprócz świadczenia urlopowego) finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego.
 2. 2. Przyznawanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnione jest od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej przy uwzględnieniu możliwości finansowych placówki.
 3. 3. Przyznawanie świadczeń odbywa się w dwóch terminach: do 30 listopada oraz 15 czerwca danego roku.
 4. 4. Osoba składająca wniosek o świadczenie jest obowiązana wiarygodnie go uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w rodzinie. W razie nie spełnienia tych warunków wniosek może zostać oddalony lub pracownik zostanie zakwalifikowany do grupy o najwyższych dochodach.
 5. 5. Dochodem na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu gospodarstwa domowego przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie.
 6. 6. Uprawniony deklaruje wysokość dochodu przez zaliczenie go do jednego z pięciu przedziałów:

–        przedział I- przy dochodach netto na osobę w gospodarstwie nieprzekraczającym minimalnego wynagrodzenia za pracę,

–        przedział II- przy dochodach netto powyżej 100% i nie więcej niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przypadających na osobę w gospodarstwie,

–        przedział III- przy dochodach netto powyżej 121% i nie więcej niż 140% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przypadających na osobę w gospodarstwie,

–        przedział IV- przy dochodach netto powyżej 141% i nie więcej niż 160% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przypadających na osobę w gospodarstwie,

–        przedział V- przy dochodach netto powyżej 160% minimalnego wynagrodzenia netto za pracę, przypadających na osobę w gospodarstwie.

 1. 7. Zastrzega się możliwość przydzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej z pominięciem punktu 4 w sytuacji szczególnej (np. tragiczna śmierć pracownika lub członka rodziny, pożar) na wniosek Komisji Socjalnej.

V. Formy wypłaty świadczeń

 1. 1. Wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą nastąpić poprzez:

a)      wypłaty na konto,

b)      w formie rzeczowej,

c)      w formie bonów towarowych,

d)      w formie wypłaty bezpośredniej (tzw. „do ręki”).

VI. Postanowienia końcowe

 1. 1. Komisja odbywa swoje posiedzenia dwa razy w roku.
 2. 2. Informacje dotyczące przyznawanych świadczeń podaje się do wiadomości pracownikom.
 3. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.
 4. 4. Zmian Regulaminu dokonuje się w trybie przyjętym dla jego ustalania.
 5. 5. Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym.

VII. Załączniki do regulaminu

 1. 1. Druk wniosku do dyrektora o zapomogę.
 2. DO POBRANIA ( PDF )
 3. 2. Druk wniosku do dyrektora szkoły o dopłatę do wypoczynku.
 4. DO POBRANIA ( WORD )
 5. DO POBRANIA ( PDF )
 6. 3. Tabela wysokości dofinansowania do wypoczynku pracownika.
Skip to content