CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Już trzeci rok był realizowany w naszej szkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną profilaktyczny program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program realizowano z dziećmi przedszkolnymi (zerówka, dzieci z punktu przedszkolnego)

Wprowadzenie programu poprzedzone było szkoleniem zorganizowanym przez PSSE oraz pogadanką pedagogizującą skierowaną do rodziców moich uczniów w celu zapoznania ich z treściami w/w programu oraz materiałów akcydensowych.

Realizowany program modyfikował treści programowe z zakresu edukacji zdrowotnej i obejmował następującą tematykę: czynniki mające wpływ na nasze zdrowie, palenie tytoniu szkodą dla zdrowia, skutki działania dymu tytoniowego w naszym organizmie, przyjmowanie właściwych postaw wobec zagrożenia nikotynowego.

SSA42489

Realizacja programu była oparta była głównie na aktywizujących formach i metodach pracy

między innymi: ćwiczeniach darmowych, redagowaniu wierszyków, wykonaniu prac plastycznych, pogadankach itp.

SSA42493

Systematyczna współpraca z PSSE polegająca na włączaniu się w realizację programów profilaktycznych i prozdrowotnych wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.

SSA42501

Są one związane z życiem codziennym, budzą duże zainteresowanie dzieci, a pogadanki i odczyty są źródłem informacji o wychowaniu zdrowotnym.

2012/13

W roku szkolnym 2012/2013 dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego przystąpiły po raz czwarty do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas”, który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009-2015 w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.

Program realizowany był w grupie dzieci 3,4, 5 i 6 latków

Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami

programu oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie.

Czyste powietrze 012

Koleją formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci,

składający się z 5 zajęć warsztatowych:

Co i dlaczego dymi?
Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
Jak unikać dymu papierosowego?
Nie pal przy mnie.
Czyste powietrze 006

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia

sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Czyste powietrze 010

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu,

obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek

„Nie pal przy mnie” ,rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Dinusia.

Na zakończenie zajęć rodzice otrzymali od dzieci i nauczyciela list, w którym

powiadomieni zostali o zakończonych zajęciach z edukacji zdrowotnej.

 

 

Rok szkolny 2013/14

W roku szkolnym 2013/14 już po raz piąty dzieci z oddziału przedszkolnego realizowały program „Czyste powietrze wokół nas”.

Założeniem jego było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji  rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie”, rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Dinusia.

Na zakończenie zajęć Rodzice otrzymali od dzieci i nauczyciela list, w którym powiadomieni zostali o zakończonych zajęciach  z edukacji zdrowotnej.

Prace plastyczne wykonane podczas zajęć dydaktycznych i zabaw plastycznych, zostały zaprezentowane na wystawie w naszych sali, które świadczyły o wielkim poziomie wiedzy dzieci i świadczyły o ich wrażliwości.

zd 11

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Proponowane zabawy ruchowe , tematyczne konstruktywnie zainspirowały ich wyobraźnię.

Program „ Czyste powietrze wokół nas” cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Chętnie uczestniczyły w zajęciach, łatwo przyswajały informacje na temat problemu dymu tytoniowego oraz jak unikać sytuacji, w których dzieci przebywają w pomieszczeniach zadymionych.

„ Dinuś”- maskotka programu bardzo spodobała się dzieciom, dlatego indywidualnie wyklejały jego postać, a także wykonały różnymi technikami jego portret w grupach.

Skip to content